5275 S.K.da Koşullu Salıverme
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 53
ZayıfEn iyi 
Osman ATALAY tarafından yazıldı   

5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNDA ÖNGÖRÜLEN   KOŞULLU   SALIVERME :   

 

         Tanımı  : Cezaevlerinde bulunan hükümlüler hakkında mahkum edildikleri sürenin (içeride kalmaları gereken sürenin) bir kısmını  iyi halli olarak geçirmeleri halinde geri kalan süreyi belirli koşullar altında cezaevi dışında  geçirebilmelerini ve bu sürenin bitiminde de cezanın tamamının infaz edilmiş sayılacağı sonuçlarını doğuran bir sistem olarak tanımlanabilir.

 

          Şartları  : 1- Kurumdaki infaz süresinin iyi halli olarak geçirilmesi

                          2- Kurumda belirli bir sürede bulunma şartı

 

          Koşullu salıverilmede iyi hâlin saptanması (89.ncu madde ):

          Hükümlünün, 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinde öngörülen süreleri, ceza ve infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin kurulunun görüşü alınarak idare ve gözlem kurulunca saptanmış bulunması gerekir.

 

             Disiplin eylemi nedeniyle iyi hâl kararı verilmesine engel hâller ve şikâyet (Tüzük 134 m.)

    (1) Gözlem ve sınıflandırma formunda yazılı olup da, henüz kaldırılmamış disiplin cezası bulunan hükümlü hakkında iyi hâl kararı verilemez. Hükümlünün iyi hâline ilişkin değerlendirme, ancak daha önceden verilmiş olup da disiplin cezası infaz edilmiş ve bu cezası kaldırılmış olanlar hakkında yapılabilir.

     (2) Hükümlünün, disiplin cezasını gerektiren bir eylemi işlemiş olmasına rağmen, koşullu salıverilme tarihinde bu eyleminden dolayı disiplin soruşturması henüz sonuçlandırılmayanlar hakkında iyi hâl kararının verilip verilmemesi idare ve gözlem kurulunca takdir edilir.

 

    (3) İdare ve gözlem kurulunca, hükümlü hakkında, süre belgesindeki muhtemel koşullu salıverilme tarihi de dikkate alınarak iyi hâle ilişkin olarak bir karar verilir. İdare ve gözlem kurulunca verilen bu kararlara karşı, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre şikâyet edilebilir.

 

                         5275 sayılı kanuna göre Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süreler ( 107/2-3-4.ncü madde ):

                                       

                        Tek Cezalarda           :

   1-  Ağırlaştırılmış müebbet Hapis     -----------------    30 yıl

   2-  Müebbet Hapis                             -----------------    24 yıl

   3-  Süreli Hapis                                  -----------------   2/3 süre

 

                         Birden çok cezalarda :

         1- Birden çok Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis   ---------    36 yıl

         2- Ağırlaştırılmış müebbet + Müebbet Hapis    --------    36 yıl

         3- Birden fazla müebbet Hapis                          -------    30 yıl

         4- Ağırlaştırılmış müebbet + Süreli Hapis         --------    36 yıl

         5- Müebbet Hapis + Süreli Hapis                      ----------    30 yıl

         6- Birden fazla süreli Hapis                               ----------    28 yıl 

 

                         Örgütlü suçlardan alınan  tek cezalarda  :

   1-  Ağırlaştırılmış müebbet Hapis    ----------------    36 yıl

   2-  Müebbet Hapis                           ----------------     30 yıl

   3-  Süreli Hapis                                ----------------     3/4 süre

 

 

                         Örgütlü suçlardan alınan  birden fazla  cezalarda  :

1-      Birden çok Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis   ---------------    40 yıl

2-      Ağırlaştırılmış müebbet + Müebbet Hapis    --------------    40 yıl

3-      Birden fazla müebbet Hapis                          -------------    34 yıl

4-      Ağırlaştırılmış müebbet + Süreli Hapis         --------------    40 yıl

5-      Müebbet Hapis + Süreli Hapis                      --------------    34 yıl

6-      Birden fazla süreli Hapis                               --------------    32 yıl 

                                              

             Örgütlü suç tanımı ( 5237 sayılı TCK.nun  6/5-j maddesi ile 220.nci md. si) :

         Suç sayılan fiilleri işlemek amacıyla en az 3 üyesi olan bir örgütü kuran,yöneten,bu örgüte katılan,bu örgüt adına diğerleri ile birlikte veya tek başına suç işlenmesi halinde sözkonusu olur.  

           

              Koşullu Salıverme uygulanmayan durumlar ( 106/9 ve 107/16 madde ) :

             1- Adli para cezasından çevrilen hapis cezaları ( 1 Haziran 2005 ila 1 mart 2008 tarihi arasında işlenen suçlar dolayısıyla TCk.nın 50/1-a maddesine göre para cezasının  hapse çevrilmesi hariç . Mart 2008 de yürürlüğe giren 5739 sayılı kanun ile  TCK 7/3 maddesi gereği)

             2-Devletin güvenliğine karşı , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı,Milli savunmaya karşı bir örgütün faaliyeti çerçevesinde  işlenmesi dolayısıyla Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverme uygulanmaz.

                             

                Yetkili  ve Görevli  Mahkeme  ( 107/11 madde ) :

                Ceza infaz kurumu idaresi ( İdare ve gözlem kurulu ) tarafından hazırlanan gerekçeli rapor hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. Yetkili mahkeme bu raporu uygun bulursa dosya üzerinden koşullu salıverme kararı verebilir.Raporu uygun bulmaz ise koşullu salıverme talebini reddeder. Bu karara karşı CMK 268.nci maddesindeki usule göre itiraz yoluna gidilebilir.

 

                Küçüklerde süre hesabı  (5560 sayılı kanunla değişik  107/5 madde ) :

1-) 01.06.2005 – 18.12.2006 tarihi arasında 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda  

      geçirdiği sürenin  1 gün yerine 2 gün olarak hesaplanır.

2-) 19.12.2006  tarihinden sonra ise 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 

      sürenin 1 gün yerine 2 gün olarak hesaplanır.

 

              Denetim Süresi   ( 107/6 madde ) :

              İnfaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez.

 

               Denetim süresinin önemi ( 107/10-14 madde ) :

               Hakim, koşullu salıverilen kişiyi denetim süresinde denetimli serbestlik tedbiri veya yükümlülük yükleyebileceği ,  yüklemiş ise yerine göre kaldırabileceği gibi herhangi bir tedbir veya yükümlülük altına koymayabilir.  Denetim süresi yükümlülüklerine uygun ve iyi halli olarak geçirildiği takdirde ceza infaz edilmiş sayılır.

 

               Denetim süresinde Koşullu salıverme kararının geri alınması  ( 107/12 madde ) :

               Hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlenmesi ya da yüklenen yükümlülüklere hakimin uyarısına rağmen uymamakta ısrar edilmesi halinde sözkonusu olur.

 

              Koşullu salıvermenin geri alınmasında Yetkili  ve Görevli mahkeme ( 107/15 madde ) :

              1-) Denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde bu suçtan mahkum edilirse hükmü veren ilk derece mahkemesi veya Bölge adliye mahkemesi tarafından,

              2-) Denetim süresinde yükümlülüklere uymaması halinde  koşullu salıverme kararına esas teşkil eden  hükmü veren ilk derece mahkemesi veya koşullu salıverme kararını veren mahkeme tarafından verilebilir.

             

             Koşullu salıvermenin geri alınması halinde içeride geçirilecek süre (107/13 madde):

1-) Sonraki suçu işlediği tarihten bihakkın tahliye tarihine kadar kalan cezasının aynen çektirilmesi,

2-) Yükümlülüklere aykırı davranması halinde yükümlülüklere uymama tarihi ile hakederek salıverme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

3-)  Geri alma halinde aynı hükümle ilgili bir daha koşullu salıverme kararı verilemez.

 

               Mükerrirlerde Koşullu salıverme ( 108.nci madde ) :

   1-  Ağırlaştırılmış müebbet Hapis     -------------   39 yıl

   2-  Müebbet Hapis                             -------------   33 yıl

         3-  Süreli Hapis                             --------------   3/4 sürelerinin iyi halli olarak geçirilmesi

          Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar,tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.( 765 sayılı eski TCK 81/3.ncü maddesine benzer )                                                          

          İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlü koşullu salıverilmez.

 

          Denetim süresi :Hakim mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve 1 yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. Denetim süresi 5 yıla kadar uzatılabilir.

 

        

      Osman ATALAY


 

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/infazhuk/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 556

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in /home/infazhuk/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 556